Όλγα Νταβίντοβα,
Εύβοια, Ελλάδα

(0030) 694 838 63 92
rosika@masnerin.com

Εμφανίσεις: 884

1.5 Τα γράμματα ь και ъ διαχωριστικά σήματα.

 

Πολύ συχνά το γράμμα ь (μαλακό σημείο) χρησιμοποιείται όχι για να δείξει την απαλότητα του σύμφωνου, όπως στις λέ­ξεις:

соль (σόλ') - άλας

бровь (μπρόβ’) - φρύδι

αλλά για να δείξει ότι μετά το σύμφωνο υπάρχει ο ήχος й, ο οποίος δεν παριστάνεται στη γραφή, αλλά «κρύβεται» στα γράμματα я, ю, е, ё, и.Το γράμμα ь, μαλακό σημείο ονομάζεται διαχωριστικόν. Μετά από αυτό, τα γράμματα яюеёи, προφέρονται σαν 2 ήχοι йа, йу, йэ, йо, йи.

Συγκρίνεται семя και семья

семя (σ'εμ'α) - σπόρος

семья (σ'εμγιά) - οικογένεια

Στη λέξη семя, το γράμμα я παριστάνει έναν ήχο , και την απαλότητα του σύμφωνου м. Στη λέξη семья, το γράμμα я πα­ριστάνει 2 ήχους -йа.

Στη θέση του ь (μαλακού σημείου), για τον ίδιο σκοπό κά­ποτε χρησιμοποιείται το γράμμα ъ (σκληρό σημείο).

съезд (σγιεζντ) — συνέδριο

подъём (ποτγιόμ) — ξεσήκωμα

объяснение (αμπγιασν'ένιε) — εξήγηση

Το γράμμα ъ το γράφουμε μπροστά από γράμματα: е, ё, ю, я.

Το διαχωριστικά σήμα ъ γράφεται μπροστά από τα γράμμα­τα еёюя μετά από το προθέματα που τελειώνουν σε σύμ­φωνο π.χ.:

подъезд (ποντγιόμ) — είσοδος

объявление (ομπγιαβλένιγιε) — ανακοίνωση,

αλλά και στις σύνθετες λέξεις μετά από τα αριθμητικά: двух-, трёх-четырёх- π.χ.:

двухъярусный (ντβουχγιάρουσνιι) — θεωρείο στο δεύτερο εξώστη

То ъ μόνο ως διαχωριστικό σημείο.