Όλγα Νταβίντοβα,
Εύβοια, Ελλάδα

(0030) 694 838 63 92
rosika@masnerin.com

Εμφανίσεις: 851

1.2 Το γράμμα й

 

 1. Το γράμμα й (βραχύ φωνήεν) είναι ημιφωνήεν. Το й δεν αποτελεί συλλαβή και σε αυτό μοιάζει με τα σύμφωνα.

  Παράδειγμα: воины, войны.

  Στη λέξη во-и-ны (βό-ϊ-νι) - του πολέμου  υπάρχουν 3 συλλα­βές. Το γράμμα и, αποτελεί ανεξάρτητη συλλαβή.

  Στη λέξη вой-ны (βόϊ-νι) - πόλεμοι  έχει μόνο 2 συλλαβές, διότι το βραχύ й, δεν αποτελεί συλλαβή, (βόϊ-νι).

   

 2. Το γράμμα й πολύ σπάνια συναντάται στην αρχή της λέ­ξης.

  - йод (yοντ) - ιώδιο (το ν δεν προφέρεται, απλώς απαλύνει την προφορά του τ).

  - Нью - Йорк (νιου γιορκ) - Νέα Υόρκη.

  Όμως υπάρχουν πολλές λέξεις στη ρωσσική γλώσσα που αρχίζουν από τον ήχο й. Αλλά αυτός ο ήχος δεν παριστάνεται με το γράμμα й, αλλά κρύβεται στα γράμματα я, ю, е, ё.

  Προσπαθείστε να προφέρετε παρατεταμένα τις λέξεις:

  яр (γιαρ) - χαράδρα

  юг (γιουγκ) - νότος

  ел (γιελ) - έφαγε

  ёж (γιοζ) - σκαντζόχοιρος

  Στην πρώτη λέξη θα ακούγεται παρατεταμένο το а, στη δεύτερη το у, στην τρίτη το э, στην τέταρτη το ο.

  Όμως είναι πολύ σαφές ότι στη λέξη яр ο πρώτος ήχος δεν είναι а, (αλλοιώς θα ακούγαμε αρ); στη λέξη юг, ο πρώτος ήχος δεν είναι у, (αλλοιώς θα ήταν уг); στη λέξη ел, ο πρώ­τος ήχος δεν είναι э (αλλοιώς θα ήταν эл); στη λέξη ёж ο πρώτος ήχος δεν είναι ο, (αλλοιώς θα ήταν ож).

  Τί συμβαίνει εδώ;

  Σε όλες αυτές τις λέξεις, πρώτα - πρώτα προφέρουμε τον ήχο й, και μετά το φωνήεν που παρατείνεται:

  яр (й-а-р) (γι-α-ρ) - χαράδρα

  юг (й-у-г) (γι-ου-γκ) - νότος

  ел (й-э-л) (γι-ε-λ) - έφαγε

  ёж (й-о-ж) (γι-ο-ζ) - σκαντζόχοιρος

  Έτσι λοιπόν, τα γράμματα я, ю, е, ё, στην αρχή της λέξης παριστάνουν 2 ήχους:

  я - йа (για)

  ю - йу (γιου)

  е - йэ (γιε)

  ё - йо (γιο)

   

 3. Μετά από φωνήεντα, στη μέση της λέξης ο ήχος й πάλι «κρύβεται» στα ίδια γράμματα я, ю, е, ё:

  моя - мо(йа)

  пою - по(йу)

  приезд - при(йэ)зд

  её - (йэ)(йо)

  Έτσι, τα γράμματα я, ю, е, ё, μετά από φωνήεντα παριστάνουν 2 ήχους:

  я - йа (για)

  ю - йу (γιου)

  е - йэ (γιε)

  ё - йо (γιο)